BASYS Time

web evidencija radnog vremena i kontrola pristupa

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


Radna vremena i smjene

Radno vrijeme – definira raspored rada (Sati) tijekom svakog Dana kao i mogućnost korištenja Izlazaka (uz ili bez odobrenja). Radno vrijeme se ne pridružuje pojedinim djelatnicima već se organizira u rotacije, odnosno smjene koje se pridružuju djelatniku.

Tako definirana smjena, pridružena radniku, temelj je za kreiranje radnog kalendara pojedinca u kojem je za svaki dan definiran radna obaveza te služi kao polazište za obračun sati. Predefinirani radni kalendar moguće je ručno mijenjati unosom dana odsutnosti (službeni put, bolovanje …). Kad se promjene rade za prošle periode potrebno je ponovno obračunati dane s promijenjenim obavezama.

Definicija radnog vremena

Smjene

Ovdje ste: ° Radna vremena i smjene